Vem kan ansöka?

 

Stiftelsen lämnar bidrag till medicinsk forskning (t.ex om demenssjukdomar) men även till annan forskning (t.ex om ingenjörs- och entreprenörskap). Stiftelsen lämnar också bidrag som främjar allmännyttig och välgörande verksamhet (såsom utbildning, idrott och kultur) inom ett geografiskt område bestämt till Småland, företrädesvis Jönköpings län.

Stiftelsen lämnar som regel inte bidrag till

  • verksamhet eller projekt med enskilt vinstintresse
  • ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel
  • löpande drift av verksamhet
  • religiös eller politisk verksamhet

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Den 1 februari till den 28 februari pågår en ny ansökningsperiod. Praktisk information om ansökningsförfarandet hittar du nedan. Mer omfattande ansökningar rörande forskningsanslag kommer att hanteras separat.

 

Behandling av personuppgifter

Genom ansökan lämnar du samtycke till att Stiftelsen får behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för Stiftelsens hantering och i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen (se stiftelsens   Integritetspolicy).

 

Ansök så här

Det första du ska göra är att skapa ett konto. Kontot används sedan för att logga in på din sida på sajten under rubriken ”Min sida”. Där hittar du fortsättningsvis alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även de organisationer du kan ha skapat och eventuellt lämnat in ansökningar för.

 

Ny ansökan

Börja med att logga in på ”Min sida”. Välj ”Påbörja en ny ansökan” och börja med att välja om din ansökan avser “Forskning och utveckling” eller “Övriga ansökningar”.

  • Forskning och utveckling
    Använd denna blankett om det är ett forskningsinstitut, lärosäte, universitet eller högskola som söker bidrag.
  • Övriga ansökningar
    Använd denna blankett för andra typer av ansökningar.

Fyll i ansökan steg för steg. Du kan när som helst klicka på ”Avbryt” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den. När du är klar klickar du på ”Lämna in” förutsatt att ansökan är komplett ifylld. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan däremot gå tillbaka till ”Min sida” och titta på den ansökan du lämnat in.

 

Några frågor?

Om du vill ställa frågor är du välkommen att kontakta stiftelsen. Välj i första hand e-post (kansli@norhedsstiftelse.se).

 

 

Bidragsförfarandet

Stiftelsen tar emot ansökningar i ansökningsperioden den 1 februari till den 28 februari (ansökningar inkomna efter den 28 februari behandlas ej). Beroende på projektets uppstarttidpunkt lämnas beslut antingen senast den 30 april eller senast den 30 juni. Stiftelsens beslut kan du inte överklaga. Stiftelsen lämnar inte någon motivering till beviljande eller avslag.

Finansieras projekt även av annan anslagsgivare krävs det som regel för utbetalning av det bidrag Stiftelsen beslutat att övrig finansiering är säkerställd. Är den inte säkerställd redan vid tidpunkten för ansökan förutsätter en utbetalning av det beslutade bidraget att du skriftligen bekräftar att projektet blivit fullt finansierat.

Fullföljs inte projektet eller används bidraget för annat ändamål än det som angivits i ansökan är du skyldig att återbetala erhållna medel. Blir kostnaden för projektet lägre än vad som budgeterats ska du återbetala till Stiftelsen de medel som inte förbrukats.

När projektet är slutfört ska du skicka en slutredovisning (en skriftlig redogörelse för användningen av det beviljade bidraget) till Stiftelsen via en rapportmall på Min sida i ansökningssystemet. Du ska kort beskriva hur projektet fortlöpt och Du ska ange och styrka de kostnader som finansierats med medel från Stiftelsen. Om del av projektets kostnader finansierats på annat sätt ska Du ange totalt belopp för denna finansiering. Har återbetalningsskyldighet uppkommit ska återbetalning (till Stiftelsens bankgironummer) ske samtidigt som Du ska skicka in slutrapporten.

Sträcker sig projektets löptid längre än sista datum för inlämning av slutredovisningen lämnas en delrapport till dess projektet är genomfört i sin helhet. När projektet är slutfört ska Du komplettera Din delredovisning med en slutrapport.

Har Stiftelsen tidigare år beviljat bidrag ska dessa bidrag redovisas i Din ansökan. Du ska ange projekt, beviljat belopp samt aktuellt år.