INTEGRITETSPOLICY

FÖR SYSKONEN INGER OCH SIXTEN NORHEDS STIFTELSE

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder. Du har alltid rätt att få reda på vilka uppgifter Stiftelsen har sparade om dig. Har du frågor om vår behandling kan du alltid kontakta oss. I denna policy kan du läsa mer om dina rättigheter och du kan besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information ( www.datainspektionen.se).

 

Hur samlar Stiftelsen in dina personuppgifter?

I första hand samlar Stiftelsen in de personuppgifter du lämnar när du ansöker om bidrag och skapar ett konto för din ansökan. Stiftelsen kan också samla in uppgifter från andra källor, såsom från privata eller offentliga register, för att komplettera de av dig lämnade uppgifterna.

 

Vilka uppgifter behandlas?

Stiftelsen behandlar de personuppgifter du lämnar när du ansöker om bidrag såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer, bankgironummer, plusgironummer. Även uppgifter i övrigt som är nödvändiga för att Stiftelsen ska kunna hantera och administrera din ansökan och fullgöra sina åtaganden som utbetalning, redovisning och bokföring och också för att få möjlighet att föra register och statistik över gjorda ansökningar.

Stiftelsen kan komma att publicera information på sin hemsida om att du tilldelats bidrag och för vilket ändamål (om detta inte framstår känsligt från din utgångspunkt). Stiftelsen anser sig ha ett berättigat intresse av att kunna informera om sin verksamhet. Du kan invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt och du kan göra det redan i din ansökan. Publicering av bilder sker först efter det att du lämnat ditt samtycke.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Stiftelsen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till av Stiftelsen anlitade personuppgiftsbiträden. Stiftelsen kan även komma att dela dina uppgifter med revisorer, banker samt med myndigheter efter begäran.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Stiftelsen sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. När dina uppgifter inte längre behövs tas de bort genom en gallring.

 

Vad har du för rättigheter

Efter begäran har du rätt att få information om vilka personuppgifter stiftelsen behandlar. Du måste göra denna begäran skriftligen och själv underteckna den med namn och personnummer. Detta för att säkerställa att dina uppgifter lämnas till rätt person.

Du har rätt att begära att stiftelsen rättar, raderar eller blockerar dina personuppgifter. Är stiftelsen skyldig enligt lag att lagra dina personuppgifter kan de dock inte raderas utan enbart blockeras.

Du har rätt att när som helst invända mot en publicering på stiftelsens hemsida. Har stiftelsen inhämtat ditt samtycke till publicering har du rätt att återkalla det.

 

Vart ska du vända dig?

Har du frågor, synpunkter eller klagomål eller vill du ha information, rätta uppgifter m.m. kan du kontakta oss via e-post: kansli@norhedsstiftelse.se eller via brev till: Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse, c/o Nominit AB, Box 305, 331 23 Värnamo.

Eventuella klagomål kan i förekommande fall också ges in till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.